Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW”

Niniejsza Polityka określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników portalu „Monitoring losów absolwentów”. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie jednolitego i wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
W odniesieniu do danych osobowych użytkowników portalu „Monitoring losów absolwentów” funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) pełni Uczelnia, która wdrożyła narzędzie informatyczne (portal internetowy) do monitorowania losów zawodowych absolwentów, opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 
Zasady zachowania poufności w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W PORTALU: 
 
W portalu przetwarzane są dane osobowe następujących użytkowników portalu internetowego: 
1. studentów, 
2. absolwentów, 
3. pracodawców, 
4. pracowników Uczelni. 
 
Powyższy zbiór danych osobowych podlega rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z rozdziałem 6 ustawy.

Zakres danych przetwarzanych w systemie informatycznym to: 
1. identyfikator użytkownika: PESEL, numer indeksu (dyplomu), imię ojca, adres e-mail, REGON; 
2.dane użytkowników: imię i nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu), nr telefonu. 
 
Poprzez użytkownika rozumie się tutaj każdego studenta, absolwenta, pracodawcę lub pracownika Uczelni, którego dane zostają umieszczone w systemie. 
 
W celu zachowania bezpieczeństwa danych w sieci Internet, system informatyczny wykorzystuje dane osobowe w celu weryfikacji użytkownika, w zależności od jego rodzaju (student, absolwent, pracodawca). 
 
Moduł Ankietowy przetwarza dane użytkownika, a wyniki ankiet wysyła do właściwej sobie jednostki, w postaci danych statystycznych bądź zestawień informacji (odpowiedzi na pytania otwarte) nie powiązanych z żadnym użytkownikiem. 
 
Moduł Raportowy operuje na danych statystycznych uzyskanych z jednostki, do której zostały wysłane ankiety. Dane pogrupowane są pod kątem pewnych właściwości badanej populacji (np. wiek, wykształcenie itp.) i jako dane czysto statystyczne mogą być udostępniane przez Uczelnie. 
Ze względu na autonomię każdej uczelni, decyzją Administratora Danych Osobowych dane zostają udostępnione lub mogą zostać utajnione. 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Osobą uprawnioną do przetwarzania danych osobowych w portalu do monitorowania losów absolwentów jest Administrator Portalu, który otrzymuje od Uczelni upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Pozostali użytkownicy portalu przetwarzają własne dane osobowe. Uczelnia może wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych również innym użytkownikom portalu np. Redaktorowi Głównemu Uczelni na pisemny wniosek, w uzasadnionych przypadkach.

Dedykowane funkcjonalności poszczególnym użytkownikom (studenci, absolwenci, pracodawcy, Redaktor Główny Uczelni, Redaktorzy Wydziałowi Uczelni) pozwalają jedynie na dostęp, do niektórych danych osobowych użytkowników: 
1. student – w ramach dedykowanych funkcjonalności będzie miał dostęp do danych osobowych (TYLKO imię i nazwisko) pozostałych użytkowników: studentów, absolwentów. Umożliwią to funkcjonalności: forum, skrzynka wiadomości, tablica. Student nie ma możliwości przeglądania profili pozostałych studentów i absolwentów. Ma natomiast możliwość ukrycia dla pracodawcy danych teleadresowych. absolwent - w ramach dedykowanych funkcjonalności będzie miał dostęp do danych osobowych (TYLKO imię i nazwisko) pozostałych użytkowników studentów, absolwentów. Umożliwią to funkcjonalności: forum, skrzynka wiadomości, tablica. Absolwent nie ma możliwości przeglądania profili pozostałych studentów i absolwentów. Ma natomiast możliwość ukrycia dla pracodawcy danych teleadresowych. 
2. pracodawca – użytkownik, który po rejestracji i zalogowaniu, w ramach dedykowanych funkcjonalności (wyszukiwanie pracowników/przeglądanie ich profili) będzie miał dostęp
 do danych osobowych (imię i nazwisko, dane teleadresowe w przypadku udostępnienia ich przez studenta lub absolwenta) pozostałych użytkowników studentów, absolwentów jedynie do celów rekrutacji w ramach prowadzonego procesu rekrutacji i wyłącznie po uprzednio uzyskanej zgodzie od studenta, absolwenta. 
3. pracownik Uczelni – Redaktor Główny Uczelni i Redaktorzy Wydziałowi Uczelni, będą mieli dostęp do danych osobowych (TYLKO imię i nazwisko) pozostałych użytkowników: studentów, absolwentów. Umożliwią to funkcjonalności: skrzynka wiadomości. Pracownik Uczelni nie ma możliwości przeglądania profili pozostałych studentów i absolwentów, pracodawców. Podczas rejestracji do portalu każdy użytkownik chcący korzystać z portalu musi zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Podczas rejestracji do portalu każdy użytkownik chcący korzystać z portalu musi zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Podczas prowadzenia badania ankietowego pracownicy nie będą mieli dostępu do danych osobowych studentów/absolwentów, a jedynie np. do wydziału, kierunku, danego roku.  
Dane osobowe absolwentów będą przetwarzane jedynie w celu monitorowania losów zawodowych absolwentów. 
Dane osobowe studentów będą przetwarzane jedynie w celach badawczych służących monitorowaniu losów zawodowych absolwentów.
Pracodawcy mogą wykorzystywać dane osobowe jedynie w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES
Serwis „Monitoring Losów Absolwentów”  stosuje cookies wydajnościowe, służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, oraz funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z 22 marca 2013 o Prawie Telekomunikacyjnym, każdorazowo serwis informuje użytkowników strony o plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi. Pozyskanie od internauty zgody na takie działania, która może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki lub aplikacji, co oznacza, że zanim użytkownik rozpocznie korzystanie z serwisu, musi zaakceptować lub odrzucić regulamin odwiedzanego serwisu dot. dostępu i ładowania plików "cookies".
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w przeglądarce internetowej. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre działania, np. zalogowanie się na konto pocztowe.


Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Komunikatu o bezpieczeństwie danych osobowych zgromadzonych na portalu internetowym, stanowiącym załącznik do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego. 
Pełna treść Komunikatu do pobrania poniżej:

Pobierz plik 1