Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW”

Definicje:
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy do monitorowania losów zawodowych absolwentów, opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Uczelni – rozumie się przez to każdą Uczelnię o profilu przyrodniczo-rolniczo-technicznym, która wdroży narzędzie informatyczne (portal internetowy) do monitorowania losów zawodowych absolwentów, opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 
3. Danych Osobowych – rozumie się przez to każdą informację dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej; 
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis
5.  Koncie – rozumie się przez to istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta, 
6. Administratorze Serwisu – rozumie się przez to osobę upoważniona przez Uczelnię do prowadzenia Serwisu, w tym w szczególności do udzielania wsparcia technicznego Użytkownikom oraz do pilnowania porządku i przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkowników.

Postanowienia wstępne 
1. Właścicielem Serwisu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Norwida 25 50-37 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych na nim użytkowników, oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem.
3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.absolwent.up.wroc.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768. 
5. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień Regulaminu. 

Dane osobowe i prawa autorskie
1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pt. „Polityka Prywatności”. 

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez tenże Uniwersytet w Serwisie. 

3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Uniwersytetu lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. 


Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników
1.Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie student, absolwent i pracownik Uczelni oraz Pracodawca.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik wypełnia i przesyła do Administratora formularz rejestracyjny. Na podany w nim adres e-mail Administrator prześle wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Serwisu i zgodą na warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
3. W przypadku cofnięcia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody. 
4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego Konta.

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika z systemu bez podania przyczyn. W szczególności Uczelnia ma prawo usunąć konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
6. Dostęp do wszystkich usług oferowanych w Serwisie jest bezpłatny.

7. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zarejestrowania się w Serwisie jako Student, Absolwent lub Pracodawca.
1). Student ma możliwość:
• tworzenia profilu zawodowego;
• automatycznego tworzenia CV z danych w profilu zawodowym;
• wyszukiwania i przeglądania ofert praktyk dla studentów, wolontariatu, staży, pracy;
• aplikowania na praktykę, wolontariat, staż, oferowane stanowisko pracy;
• tworzenia grup tematycznych na forum;
• udziału w dyskusjach na forum;
• dostępu do bazy wiedzy;
• wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów;
• organizacji wydarzeń;
• dostępu do tablicy;
• wypełniania ankiet dedykowanych dla studentów.

2)  Absolwent ma możliwość:
• tworzenia profilu zawodowego;
• automatycznego tworzenia CV z danych w profilu zawodowym;
• wyszukiwania i przeglądania ofert praktyk dla absolwentów, wolontariatu, staży, pracy;
• aplikowania na praktykę, wolontariat, staż, oferowane stanowisko pracy;
• tworzenia grup tematycznych na forum;
• udziału w dyskusjach na forum;
• dostępu do bazy wiedzy;
• wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów;
• organizacji wydarzeń;
• dostępu do tablicy;
• wypełniania ankiet dedykowanych dla absolwentów;
• zbierania punktów i wymiany ich na szkolenia on-line;

3) Pracodawca ma możliwość:
•tworzenia profilu przedsiębiorstwa;
• umieszczania ofert praktyk, wolontariatu, staży, pracy;
• wyszukiwania i przeglądania profili zawodowych studentów i absolwentów;
• zapraszania studentów i absolwentów na oferowaną praktykę, wolontariat, staż, stanowisko pracy;
• wypełniania ankiet dedykowanych dla pracodawców.

8. Do Serwisu mają również dostęp Redaktorzy Wydziałowi, Redaktorzy Główni oraz Administrator Portalu:

1) Redaktor Wydziałowy Uczelni ma możliwość:
• tworzenia ankiet przeznaczonych dla studentów i absolwentów z danego wydziału;
• tworzenia ankiet dla pracodawców;
• zamieszczania informacji w dziale aktualności/ogłoszenia;
• wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów danego wydziału;
• tworzenia raportów;
• dostępu i edycji bazy wiedzy.

2) Redaktor Główny Uczelni ma możliwość:
• tworzenia ankiet dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów;
• tworzenia ankiet dla pracodawców;
• wysłania newsletter’a do studentów i absolwentów uczelni oraz pracodawców;
• zamieszczania informacji w dziale aktualności/ogłoszenia;
• wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów uczelni;
• dostępu i edycji bazy wiedzy;
• tworzenia raportów.

3) Administrator Portalu ma możliwość:
• zarządzania kontami użytkowników;
• moderowania treści zamieszczanych na forum i w bazie wiedzy;
• wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do użytkowników;
• edytowania słowników.

9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin lub przepisy prawa, a także powstałe na skutek szkody powstałej w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub nieumiejętnego jego wykorzystania.
10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkowników spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.
11. Udostępnianie hasła dostępu do Serwisu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione.


Postanowienia końcowe

1. Uczelnia dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Uniwersytetu.
2. Uczelnia zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

3. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 27.09.2013r.

4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.